+34 93 200 02 64 info@abinergy.com
PROjECTeS &PIPELINE

 

 

PIPELINE DE PROJECTES POTENCIALS EN FASE GREENFIELD

Abinergy Green, S.L compté a dia d’avui amb un pipeline de projectes en desenvolupament, Ready to Build o en diverses fases de maduració a la província de València.

El nostre objectiu és incrementar de manera progressiva el pipeline de projectes en desenvolupament, augmentant en els propers anys la mida de la nostra empresa, i consolidar la nostra presència llocs claus, així com seguir estudiant noves oportunitats en mercats estrangers.

 • Projecte Fotovoltaic Aicrum-1

 → viver castellón

 • Desenvolupament Projecte Fotovoltaic Aicrum-2

 → viver castellón

FASES

A partir del Pipeline de projectes, basat en la capacitat de potència disponible a la Xarxa Elèctrica de Transport, es presenten a continuació les diferents fases i el valor corresponent a cadascuna que es pot obtenir segons una estimació del preu de mercat per venda a empreses desenvolupadores:

A) FASE DE RESERVA DE CAPACITAT

 • HITOS
 1. Creació d’una empresa vehicular (SPV) per cada projecte.
 2. Anàlisi preliminar de les línies i subestacions en cada C.A. d’acord amb la taula de capacitats disponibles i detall publicat per REE periòdicament.
 3. Prospecció de les zones i municipis mes propers a les línies de RDT i S.E ‘s anteriors Selecció de terrenys pels criteris següents:
  • Viabilitat urbanística, amb prioritat per als qualificats com a no urbanitzables d’ús comú que permeten la implantació directa de projectes PV
  • Topografia: superfícies planes i homogènies
  • Parcel·lació: majors superfícies d’un únic propietari, minimitzant la segregació en molts propietaris
 4. Presentació de la Garantia o Aval exigit per la normativa actual per la quantia de 40 € / kWp davant les autoritats competents
 5. Sol·licitud d’Accés a REE o Interlocutor Únic de Nus (IUN) per a la Línia o S.E. seleccionada amb l’elaboració de la documentació pertinent i resguard acreditatiu de presentació prèvia d’aval o garantia davant les administracions competents
 6. Obtenció d’Accés i reserva de capacitat d’Evacuació en un termini màxim de 2 mesos
 7. Obtenció del Certificat de Qualificació Urbanística
 8. Obtenció de compromisos o contractes d’arrendament amb els propietaris dels terrenys
 9. Sol·licitud d’Inscripció en el Registre d’Instal·lacions Productores en Règim Especial (RIPRE)

TERMINI ESTIMAT PER L’ASSOLIMENT

El temps necessari per al compliment d’aquests fites és d’uns 6 mesos aproximadament.

B) FASE READY TO BUILD (RTB)

 • HITOS
 1. Sol·licitud de Punt de Connexió amb l’elaboració d’un Projecte Bàsic de la Planta PV,Projecte de la subestació transformadora (S.E.T) de la planta i Projecte de la línia elèctrica. Emplenament de la Instruccions tècniques i formulari per a aquesta sol·licitud.
 2. Obtenció del Punt de Connexió.
 3. Signatura del Contracte tècnic d’accés a la xarxa de transport a subscriure amb el propietari de la RDT.
 4. Realització d’Estudi d’Impacte Ambiental amb tots els informes corresponents a remetre a les diferents entitats implicades (Paisatge, Cultura, Aigües, Acústic,….)
 5. Obtenció de la Declaració d’Impacte Ambiental.
 6. Realització de Projecte Tècnic Executiu per a l’Autorització Administrativa.
 7. Obtenció de la llicència municipal d’obres.
 8. Sol·licitud d’Autorització Administrativa davant el Servei Territorial d’Indústria.
 9. Obtenció de l’Autorització Administrativa Prèvia.
 10. Aprovació del Projecte Obtenció d’Autorització Administrativa de Construcció.

 

TERMINI ESTIMAT PER L’ASSOLIMENT

El temps necessari per al compliment d’aquests fites és d’uns 18 mesos aproximadament.

 1. B) FASE READY TO BUILD (RTB)

  • HITOS
  1. Sol·licitud de Punt de Connexió amb l’elaboració d’un Projecte Bàsic de la Planta PV,Projecte de la subestació transformadora (S.E.T) de la planta i Projecte de la línia elèctrica. Emplenament de la Instruccions tècniques i formulari per a aquesta sol·licitud.
  2. Obtenció del Punt de Connexió.
  3. Signatura del Contracte tècnic d’accés a la xarxa de transport a subscriure amb el propietari de la RDT.
  4. Realització d’Estudi d’Impacte Ambiental amb tots els informes corresponents a remetre a les diferents entitats implicades (Paisatge, Cultura, Aigües, Acústic,….)
  5. Obtenció de la Declaració d’Impacte Ambiental.
  6. Realització de Projecte Tècnic Executiu per a l’Autorització Administrativa.
  7. Obtenció de la llicència municipal d’obres.
  8. Sol·licitud d’Autorització Administrativa davant el Servei Territorial d’Indústria.
  9. Obtenció de l’Autorització Administrativa Prèvia.
  10. Aprovació del Projecte Obtenció d’Autorització Administrativa de Construcció.

   

  TERMINI ESTIMAT PER L’ASSOLIMENT

  El temps necessari per al compliment d’aquests fites és d’uns 18 mesos aproximadament.

C) FASE D’EXPLOTACIÓ (EPC)

 1. Obtenció de les Llicències i Autoritzacions corresponents per l’Ajuntament (Llicència d’Obres, Llicència d’Activitat)
 2. Sol·licitud de Preinscripció en el Registre d’Instal·lacions Productores en Règim Especial (RIPRE)
 3. Sol·licitud d’ofertes d’Equipament i Serveis
 4. Subscripció de contractes amb proveïdors
 5. Inici d’obres: preparació del terreny, rases, instal·lació d’estructures suport, panells fotovoltaics, cablejat, convertidors, transformadors, subestació de sortida (S.E.T.) de planta i infraestructura de connexió a RDT
 6. Acta de Posada en Servei Provisional de la Planta
 7. Inscripció en el RIPRE
 8. Certificat de Lectura i Verificació dels Equips de Mesura
 9. Certificat Final d’Obra i Acta de Posada en Servei Definitiva

TERMINI ESTIMAT PER ASSOLIMENT

El temps necessari per al compliment d’aquests fites és d’uns 14 mesos aproximadament.