+34 93 200 02 64 info@abinergy.com
marc regulatori d'oportunitat

 

 

El marc de la política energètica i climàtica a Espanya està determinat per la Unió Europea (UE), que, al seu torn, es troba condicionada per un context global en el qual destaca l’Acord de París, aconseguit el 2015 i que suposa la resposta internacional més ambiciosa fins ara davant el repte del canvi climàtic. La Unió va ratificar l’Acord a l’octubre de 2016, el que va permetre la seva entrada en vigor al novembre d’aquest any. Espanya va fer el propi en 2017, establint amb això el punt de partida per a les polítiques energètiques i de canvi climàtic en l’horitzó al 2020.

Així mateix, en 2016, la Comissió Europea va presentar l’anomenat “paquet d’hivern” “Energia neta per a tots els europeus” (COM2016 860 final) que s’ha desenvolupat a través de diversos reglaments i directives. En ells s’inclouen revisions i propostes legislatives sobre eficiència energètica gener, energies renovables 2, disseny de mercat elèctric, seguretat de subministrament i regles de governança per a la Unió de l’Energia 3, tot això amb l’objectiu de reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle, augmentar la proporció de renovables en el sistema i millorar l’eficiència energètica en la Unió en l’horitzó 2030.

Aquest nou marc normatiu i polític aporta certesa reguladora i genera les condicions d’entorn favorables perquè es duguin a terme les importants inversions que fa falta mobilitzar. A més, faculta els consumidors europeus perquè es converteixin en actors actius en la transició energètica i fixa objectius vinculants per a la UE en 2030:

  • 40% de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) respecte al 1990.

  • 32% de renovables sobre el consum total d’energia final bruta, per a tota la UE.

  • 32,5% de millora de l’eficiència energètica.

  • 15% interconnexió elèctrica dels Estats membres.

A ello hay que añadir que la Comisión Europea actualizó el 28 de noviembre de 2018 su hoja de ruta hacia una descarbonización sistemática de la economía con la intención de convertir a la Unión Europea en neutra en carbono en 2050

Sobre la base del marc de referència exposat i els compromisos assolits, a nivell nacional es van a concretar a través del Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima (PNIEC) 2021-2030 que, en el cas espanyol, es troba en fase final d’elaboració per a la seva remissió a la Comissió Europea com a esborrany i posterior tramitació i aprovació abans l’1 de gener de 2020.

L’esborrany de PNIEC 6 estableix uns objectius i compromisos ambiciosos per al 2030 pel que fa a reducció d’emissions, participació de renovables en el consum final i eficiència energètica. També reflecteix que, des d’una perspectiva d’eficiència econòmica, el compliment d’aquests objectius requereix un esforç especial en l’electrificació i dels usos finals energètics, en primer lloc, i la integració massiva de tecnologies renovables en la generació d’electricitat, en segon lloc .

Aquest esborrany estableix com a requisit fonamental per al procés de transició energètica, dotar d’un marc regulador estable i atractiu que atregui quantioses inversions en actius de generació en renovables, així com una adequada planificació de la xarxa de transport que permeti la integració massiva de nova generació renovable al ritme necessari per assolir els compromisos en el mitjà i llarg termini, garantint l’operació segura del sistema elèctric